Анатомия на човешкото тяло – мускули на рамото, лопатката и горния крайник

Мускули на горният крайник извършват сложни и разнообразни движения, характерни само за човека.

  • Делтовиден мускул – обвива рамото, започва от ключицата и ръба на лопатката и завършва върху раменната кост. Отвежда и повдига мишницата до хоризонтално положение. Предния дял пронира, а задният супинира мишницата.

  • Двуглав мускул на мишницата – бицепс – в горната си част има две глави, сгъва и супинира предмишницата.

  • Триглав мускул – трицепс – той е антагонист на двуглавия, води началото си от горната част на лопатката, задната повърхност на раменната кост и се залавя за израстъка на лакътната кост. Разгъва предмишницата и я приближава към трупа.

  • Голям кръгул мускул – започва от долния ъгъл на лопатката и достига до раменната кост, разгъва я и я пронира

  • Трапецовиден мускул – намира се в горната част на гърба и се залавя с горните си снопчета за външната част на ключицата, а с долните за вътрешният ръб на лопатната. При свиване на горните снопчета лопатката се вдига нагоре, при свиване на средните лопатката се приближава към гръбначният стълб, а долните снопчета спускат лопатката надолу.

  • Надлопатков мускул – започва от ямката на лопатката и завършва върху раменната кост, като я разгъва.